หมายเหตุ : ช่องที่มีเครื่องหมาย (*) คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียด

* คำนำหน้าชื่อ
นาย
นาง
นางสาว

* ชื่อ-นามสกุล

*

สถานภาพ
โสด
สมรส จดทะเบียน
สมรส ไม่จดทะเบียน
แยกกันอยู่
หม้าย
หย่าร้าง

* วันเกิด (กรุณาใส่ปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช (ค.ศ.))


ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการนวด (เรียงลำดับจากจำนวนชั่วโมงสูงสุดไปยังน้อยสุด)
จำนวนชั่วโมงเรียน/อบรม หลักสูตร ให้ไว้ ณ วันที่ แนบไฟล์เอกสารใบประกาศ
1*
2
3

บุคคลอ้างอิง (เช่น ครู/อาจารย์ /หัวหน้างาน)

* ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการนวด (ปี)

ติดต่อ

* โทร

อืนๆ


หลักฐาน/เอกสารเพิ่มเติม (ท่านสามารถแนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, พาสปอร์ต, หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น)